Regulamin

Informacje dla kupujących

Poniższe informacje załączone zostały zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; Dz. U. z 2014 r., poz. 827.

Kto jest właścicielem sklepu i gwarantem jakości obsługi?

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "INTERCOSMETIC" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000950877, posiadającą nr NIP 5862280945, REGON 221807190.

Jaki jest nasz adres?

ul. Olgierda 125a nr lok.1
81-534 Gdynia

Jak się z nami skontaktować?

Telefon: 694-403-787, 58 664-97-98

E-mail: info@amour.pl

ul. Olgierda 125a nr lok.1, 81-534 Gdynia

Nasi Konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz: 8.30 - 14.00.

Jakie formy płatności stosujemy w naszym sklepie?

W Sklepie Internetowym stosowane są następujące sposoby płatności:

 1. płatność przy odbiorze - Kupujący płaci odbierając zamówiony Towar;
 2. płatność za pomocą bankowości internetowej - rozliczenia transakcji przez system płatności Przelewy24;
 3. przedpłata - Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej wysyłana jest faktura proforma wraz z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy; zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy;
 4. dostępna tylko dla Stałych Klientów niebędących Konsumentami, płatność przelewem, po każdorazowym uprzednim uzgodnieniu- Kupującemu wysyłana jest faktura VAT z oznaczonym terminem płatności.

Opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów Kupujący uiszcza jednocześnie z uiszczeniem opłaty za Towary.

Jakie są formy dostawy i ich koszty?

Sprzedawca dostarcza zamówione Towary bez wad w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu lub druku zamówienia.

Opłata należna za dostarczenie zamówionych Towarów:

 1. jest ponoszona przez Kupującego w przypadku wybrania opcji "Kurier" i przedpłaty na konto wynosi (wysyłka InPost) - 16.50 zł zł brutto, zakupu z płatnością on-line (wysyłka InPost) - 18.00 zł zł brutto oraz wysyłka (DPD) - 18.50 zł brutto przy płatności przy odbiorze – tzw. "za pobraniem");
 2. jest ponoszona przez Kupującego przy wysyłce zagranicznej w wysokości obowiązującej według cennika Poczty Polskiej lub innego operatora;
 3. nie występuje w przypadku odbioru osobistego.

Jak odstąpić od umowy jako Konsument?

 1. O ile nic innego nie wynika z Regulaminu Sklepu Internetowego poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej Ustawą.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 10 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
   • polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz protokół zwrotu towaru. Oświadczenie oraz protokół można złożyć na formularzu, którego wzory stanowią załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail: info@amour.pl lub adres pocztowy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "INTERCOSMETIC" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Olgierda 125a nr lok.1, 81-534 Gdynia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy, a w szczególności do umów:
  1. Loss Of Rights After Service
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  5. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Jak złożyć reklamację jako Konsument?

 1. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie Internetowym (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@amour.pl lub pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "INTERCOSMETIC" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Olgierda 125a nr lok.1, 81-534 Gdynia z dopiskiem "reklamacja".
 3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.
 6. W przypadku nieuznania reklamacji Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, na przykład w drodze mediacji przed mediatorem. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

Regulamin

§1. [Definicje]

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Sprzedawcy - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "INTERCOSMETIC" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000950877, posiadającą nr NIP 5862280945, REGON nr 221807190, posługującą się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej: info@amour.pl oraz numerem telefonu: 58 664-97-98, 694-403-787;
 2. Sklepie internetowym - należy przez to rozumieć serwis internetowy zawieranie umów sprzedaży ze Sprzedawcą, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.amour.pl;
 3. Towarze - należy przez to rozumieć produkty, który zakup jest możliwy za Sklepu Internetowego;
 4. Kupującym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;
 5. Konsumencie - należy przez to rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Stałym kliencie - należy przez to rozumieć Kupującego, który należycie wypełnia zobowiązania wobec Sprzedawcy, w szczególności nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą na jego rzecz z jakiegokolwiek tytułu.

§2. [Postanowienia ogólne]

Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaży Towarów Kupującym.

§3. [Składanie i przyjmowanie zamówień]

 1. Kupujący składa zamówienie poprzez:
  1. wybór jednej lub kilku pozycji Towarów w Sklepie Internetowym;
  2. prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza lub druku zamówienia, których wzory zostały zamieszczone w Sklepie Internetowym;
  3. wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu Internetowego lub wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony sklepu internetowego e-mailem (%email) lub telefonicznie (%phone).
 2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu albo druku zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej.
 3. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Kupującego.
 4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 5. W przypadku braku dostępności Towaru na rynku Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Kupującego o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 6. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia w ciągu 3 godzin od chwili jego złożenia, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedawcy info@amour.pl.

§4. [Realizacja zamówień]

 1. Realizacja zamówień na Towary, które będą znajdować się aktualnie w ofercie Sprzedawcy następować będzie w terminie do 3 dni od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 2. Realizacja zamówień na wszystkie pozostałe Towary następować będzie w terminie uzgodnionym przez Sprzedawcę oraz Kupującego, zastrzeżeniem §3 ust. 4 – 6.
 3. Do wyżej opisanych. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 4. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień określone w ust. 1 - 5 mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.

§5. [Zasady dostarczania zamówień]

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu lub druku zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu lub druku zamówienia pozycję "Kurier" dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, przy czym orientacyjny termin dostawy wynosić będzie w tym przypadku 3 dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez podmiot świadczący usługi kurierskie (na terenie Polski).
 3. W przypadku, gdy Kupujący ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować Kupującego o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów oraz wysyła mu fakturę pro forma, na podstawie której Kupujący dokonuje płatności ceny. Po wpłynięciu należnych opłat Sprzedawca dostarcza Kupującemu zamówione Towary w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym określone w ust. 2 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mogą ulec wydłużeniu nie więcej jednak niż o 7 dni w stosunku do terminów pierwotnych.
 4. Podane w ust. 2 - 3 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mają charakter orientacyjny. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Kupującego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie, Poczty Polskiej lub innego operatora.
 5. Po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość osobistego odbioru Towarów w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Olgierda 125a nr lok.1, 81-534 Gdynia.

§6. [Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów]

 1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży poszczególnych Towarów lub Usług jest cena podana w Sklepie Internetowym w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.
 2. W przypadkach opisanych w §5. opłata należna za dostarczenie zamówionych Towarów:
  1. jest ponoszona przez Kupującego w przypadku wybrania opcji "Kurier" i przedpłaty na konto wynosi (wysyłka InPost) - 16.50 zł zł brutto, zakupu z płatnością on-line (wysyłka InPost) - 18.00 zł zł brutto oraz wysyłka (DPD) - 18.50 zł brutto przy płatności przy odbiorze – tzw. "za pobraniem");
  2. jest ponoszona przez Kupującego przy wysyłce zagranicznej w wysokości obowiązującej według cennika Poczty Polskiej lub innego operatora;
  3. nie występuje w przypadku odbioru osobistego.

§7. [Sposoby płatności ceny za Towary lub Usługi oraz opłat za dostarczenie zamówionych Towarów]

 1. W Sklepie Internetowym stosowane są następujące sposoby płatności:
  1. płatność przy odbiorze - Kupujący płaci odbierając zamówiony Towar;
  2. płatność za pomocą bankowości internetowej - rozliczenia transakcji przez system płatności Przelewy24;
  3. przedpłata - Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej wysyłana jest faktura proforma wraz z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy; zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy;
  4. dostępna tylko dla Stałych Klientów niebędących Konsumentami, płatność przelewem, po każdorazowym uprzednim uzgodnieniu- Kupującemu wysyłana jest faktura VAT z oznaczonym terminem płatności.
 2. Określone w § 6 ust. 2 pkt 1 i 2 opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów Kupujący uiszcza jednocześnie z uiszczeniem opłaty za Towary.

§8. [Miejsce i sposób składania reklamacji]

 1. Reklamacje Kupujący składa w terminie 5 (siedmiu) dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów:
  1. w przypadku wad dostarczonych Towarów - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.30 do 14.00 na numer 58 664-97-98, 694-403-787 lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "INTERCOSMETIC" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Olgierda 125a nr lok.1, 81-534 Gdynia;
  2. w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.30 do 14.00 na numer 58 664-97-98, 694-403-787 lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "INTERCOSMETIC" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Olgierda 125a nr lok.1, 81-534 Gdynia;
  3. w przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach VAT - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.30 14.00 na numer 58 664-97-98, 694-403-787 lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "INTERCOSMETIC" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Olgierda 125a nr lok.1, 81-534 Gdynia.
 2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.
 3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemnie potwierdzone reklamacje (przesłane pocztą lub pocztą elektroniczną) w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego.
 4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony Towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.

§9. [Przepisy dotyczące Konsumentów]

 1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej Ustawą.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 10 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
   • polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail: info@amour.pl lub adres pocztowy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "INTERCOSMETIC" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Olgierda 125a nr lok.1, 81-534 Gdynia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy, a w szczególności do umów:
  1. Loss Of Rights After Service
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  5. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 12. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.
 13. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie Internetowym (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: info@amour.pl lub pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "INTERCOSMETIC" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Olgierda 125a nr lok.1, 81-534 Gdynia, z dopiskiem "reklamacja".
 14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 15. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 16. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.
 17. W przypadku nieuznania reklamacji Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, na przykład w drodze mediacji przed mediatorem. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

§9. [Postanowienia końcowe]

 1. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Sklepu Internetowego. Domniemywa się, że Kupujący składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.

§10. [Wejście w życie Regulaminu]

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu. Umowy zawarte do dnia 24 grudnia 2014 r. podlegają przepisom ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. poz. 271 ze zm.) oraz Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym, który jest dostępny na stronie internetowej www.amour.pl.

Załączniki:
Załącznik nr 1: Pobierz oświadczeie o odstąpieniu od umowy
Załącznik nr 2: Pobierz protokół zwrotu towaru